Uczniowie ZS im. W. Witosa ponownie wyjadą na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

Rusza rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu Rozwijamy skrzydła na greckich praktykach zawodowych”, nr 2019-1-PL01-KA102-062071,  Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem głównym projektu jest wypełnienie istniejących potrzeb uczniów i Szkoły, poprzez stworzenie rozwoju oferowanych przez szkołę możliwości o aspekty związane z realizację zawodowych staży zagranicznych, podczas których 79 uczniów 5 profili nauczania będzie miało szansę na rozwój zawodowy i personalny. Projektem objęci zostaną uczniowie klas II i III kierunków kształcenia: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik logistyk, Technik ekonomista, Technik hotelarstwa oraz Technik obsługi turystycznej.

Nasz szkoła otrzymała pozytywną decyzję dot. wniosku o dofinansowanie wyjazdów 79uczniów na praktyki zagraniczne w roku szkolnym 2019/2020. Projekt pt. „Rozwijamy skrzydła na greckich praktykach zawodowych”, nr 2019-1-PL01-KA102-062071, będzie realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt ma na celu wypełnienie istniejących potrzeb uczniów i Szkoły, poprzez stworzenie rozwoju oferowanych przez szkołę możliwości o aspekty związane z realizację zawodowych staży zagranicznych, podczas których 79 uczniów 5 profili nauczania będzie miało szansę na rozwój zawodowy i personalny. Jednocześnie, ma to zapewnić wzrost jakości, efektywności i atrakcyjności działań ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, szczególnie w zakresie współpracy z zagranicznymi partnerami.

Wspierającymi osiągnięcie oraz wpisującymi się w cele główne są następujące cele szczegółowe:

1) Rozwój umiejętności zawodowych grupy 79 uczniów biorących udział w stażu, w tym 20 uczniów profilu Technik Żywności i Usług Gastronomicznych, 13 profilu Technik Ekonomista, 12 profilu Technik Logistyk, 15 profilu Technik Hotelarstwa oraz 19 profilu Technik Obsługi Turystycznej, których zagraniczny rozwój umiejętności zawodowych zwiększy ich szanse na znalezienie pracy oraz pozwoli zwiększyć ich konkurencyjność na krajowym, jak i europejskim rynku pracy.

2) Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 79 uczniów – podstawowych oraz przekrojowych, takich jak przedsiębiorczość, komunikacja, praca w zespole i innych kompetencji społecznych oraz świadomości znaczenia posiadanych i nabytych kompetencji u wszystkich uczniów, w tym z grup defaworyzowanych.

3) Rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej i językowej, co zostanie potwierdzone certyfikatem odbycia kursu językowego oraz stażu zagranicznego, podczas którego językiem roboczym będzie język angielski.

4) Rozwinięcie stosowanych metod certyfikacji i oceniania opartych na efektach nauczania oraz stosowanie narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji za granicą, a także potwierdzenie przebytego procesu rozwoju i zdobytych kompetencji 79 uczestników projektu, poprzez wykorzystanie wypracowanych metod certyfikacji i walidacji i wystawienie wszystkich właściwych dokumentów takich jak Europass Mobilność, elementy systemu ECVET w ramach Wykazów Osiągnięć i innych.

5) Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dla przynajmniej 40 uczniów z grupy defaworyzowanej, dla których będzie to jedyna okazja do nabycia doświadczenia życia i pracy zagranicą.

6) Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Suchej Beskidzkiej poprzez praktyczne zaznajomienie się z dobrymi praktykami w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

7) Zaznajomienie się z procesem przygotowania i realizacji projektów międzynarodowych we współpracy z doświadczonymi partnerami z Grecji i zagranicznymi przedsiębiorstwami i zakładami pracy.

Uczestnikami projektu ma być 79 uczniów szkoły, którzy w ramach realizacji mają być podzieleni na 2 grupy składające się z 39 oraz 40 uczniów II i III klas technikum. Zgodnie z poczynionymi założeniami, będą to osoby uczące się w naszej szkole na 5 kierunkach kształcenia: tym 20 uczniów profilu Technik Żywności i Usług Gastronomicznych, 13 profilu Technik Ekonomista, 12 profilu Technik Logistyk, 15 profilu Technik Hotelarstwa oraz 19 profilu Technik Obsługi Turystycznej.

Głównymi działaniami w projekcie będą wyjazdy na praktyki dwóch 39-cio i 40-osobowych grup. Program przewiduje wyjazd i pracę w greckich hotelach/restauracjach, także w działach zajmujących się marketingiem oraz logistyką, przez 2 tygodnie – 10 dni roboczych po 8 godz. dziennie. Praktyki zagraniczne będą stanowić część obowiązkowych praktyk, zaliczanych w ramach realizowanej podstawy programowej – na ich podstawie wystawiona zostanie ocena cząstkowa z praktyk zawodowych. Szkoła będzie odpowiedzialna za walidację i uznanie osiągniętych efektów uczenia podczas praktyk zagranicznych. Opiekunowie grup wraz z mentorami i opiekunami praktyk z ramienia partnera greckiego będą osobami odpowiedzialnymi za przygotowania certyfikatów, wykazów osiągnięć i innych dokumentów wchodzących w skład procesu certyfikacji i walidacji oraz będą oni czuwać nad bezpieczeństwem stażystów w podróży na praktyki i podczas pobytu na miejscu – w pracy i czasie wolnym.