RUSZA NAUCZANIE ZDALNE

1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość rozpoczyna się od środy 25.03.2020 roku.
2. Kształcenie realizowane jest według harmonogramu lekcji skróconych z uwagi na względy bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Nauczyciel przygotowuje lekcję w sposób umożliwiający jej realizację w czasie do 25 minut.
4. Uczeń może pracować przed komputerem do 3,5 godziny dziennie zgodnie z zaleceniami BHP.
4.Dokumentowanie realizacji zajęć dokonywane jest za pomocą dziennika elektronicznego, poprzez zapisanie tematu zajęć, ocenianie postępów ucznia w nauce.
5. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem udostępnionej przez Szkołę platformy Microsoft Teams w następujący sposób:
a) realizacja zajęć prowadzona jest poprzez funkcję notes zajęć oraz bibliotekę zawartości;
b) nauczyciele przesyłają materiały do poszczególnych lekcji w czasie wynikającym z planu lekcji;
c) uczniowie mają obowiązek zapoznać się z przesłanymi przez nauczycieli materiałami każdego dnia w miarę możliwości w czasie trwania lekcji, lub w innym terminie, jednak nie później niż przed kolejną lekcją danego przedmiotu.
6. Prace uczniów powinny obejmować przedmioty maturalne i egzaminów zawodowych. Pozostałe prace nie powinny obciążać nadmiernie uczniów i mieć charakter poszerzenia wiadomości i zainteresowania ucznia tematem.
7. Wychowawca może zgłosić do Dyrektora problem wychowanka dotyczący sprzętu.
8. Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji z uczniami (również rodzicami) za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz innych narzędzi.
9. W czasie zajęć przekazywane są niezbędne wiadomości, w sposób, który umożliwi samodzielne przyswojenie materiału przez ucznia.
10. Szkoła realizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną na odległość w formie rozmów telefonicznych z uczniami, rodzicami w ramach wyznaczonych dyżurów pedagoga i psychologa szkolnego oraz w razie potrzeb uczniów.
11. Bibliotekarz przygotowuje dla uczniów raz w tygodniu prezentacje dotycząca zasobów w sieci, pomagających poszerzać wiedzę, rozwijających zainteresowania, wskazujących ciekawe zbiory dzieł kultury, umiejętności korzystania z nich.

Na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.