REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH do Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej w roku szkolnym 2020/2021

PONIŻSZY REGULAMIN DOSTĘPNY JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ TUTAJ

W związku z panującym stanem epidemicznym w kraju zawiadamiamy, że informacje dotyczące przeprowadzania rekrutacji elektronicznej  zostały zaktualizowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 maja 2020 r.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH do Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) ogłasza się

terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny2020/2021

§ 1

 1. Rekrutację dla absolwentów szkół podstawowych, przeprowadza się w następujących terminach:

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

§ 2

 1. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych przeprowadzana jest we wszystkich szkołach sposobem tradycyjnym. Wyniki tej rekrutacji (w szkołach objętych systemem elektronicznym) przewodniczący komisji rekrutacyjnej wprowadzają do systemu elektronicznego po jej zakończeniu.
 2. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie oraz kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w roku poprzednim.
 3. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.

§ 3

 1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży mogą składać dokumenty, do co najwyżej trzech szkół.  W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji (w podaniu wskazują, kolejno interesujące go oddziały). Pod pojęciem „szkoła ponadpodstawowa” rozumie się szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół.
 2. Kandydatów do szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, obowiązuje ujednolicony „wniosek” (wydrukowany podczas rejestracji w rekrutacji elektronicznej), który składają w szkole pierwszego wyboru.
 3. Informacje o kandydatach ubiegających się o przyjęcie do szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, wprowadzają do systemu rekrutacyjnego kandydaci lub szkoły podstawowe objęte tym systemem.
 4. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się do szkół będących
  w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadza kandydat samodzielnie lub szkoła pierwszego wyboru.

§ 4

 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej oraz inne osiągnięcia – 200 punktów, w tym:
 2. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

100 punktów,

wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty wg zasady, że z języka polskiego i matematyki –mnoży się przez 0,35, a z języka obcego nowożytnego –mnoży się przez 0,3.

Wyniki ucznia, który przystąpił do egzaminu ósmoklasistywyniki z egzaminu
ósmoklasisty
w %
punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego100%x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki100%x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego100%x 0,3 = 30 pkt
max                                        100 pkt
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów wynosi maksymalnie – 72 punkty – języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu obowiązkowego w zależności od zawodu:
 • informatyka: technik logistyk, technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik spedytor;
 • biologia: technik żywienia i usług gastronomicznych;
 • geografia: technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik organizacji turystyki, technik rachunkowości, branżowa szkoła I stopnia – (sprzedawca, kucharz, cukiernik, logistyk-magazynier, pracownik obsługi hotelowej)
 • plastyka: technik reklamy,

         Sposób przeliczania na punkty ocen z punktowanych w rekrutacji:

 • celujący               – 18 pkt,
 • bardzo dobry – 17 pkt,
 • dobry – 14 pkt,
 • dostateczny –   8 pkt,
 • dopuszczający  – 2 pkt.
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim:

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 10 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 4 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  – dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  – tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  – tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  – tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
  – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 10 punktów,

      – dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 7 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 5 punktów,
– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 7 punktów,
– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 3 punkty,
– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 2 punkty;

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt B-E i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym – 4 punkty, krajowym

3 punkty, wojewódzkim – 2 punkty, powiatowym – 1 punkt.

 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
  o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy – Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

        1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

         2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

                 a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty.

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.


    § 5

 1. Potwierdzając wolę podjęcia nauki (poza dokumentami wymienionymi w § 1), należy dołączyć (jeśli są):
 2. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
 3. oświadczenie o wielodzietności rodziny,
 4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności

lub o stopniu niepełnosprawności,

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • opinię wydaną przez publiczną poradnie psychologiczno-pedagogiczną, w sprawie pierwszeństwa przyjęcia ucznia
  z problemami zdrowotnymi,
 • tylko w przypadku kandydatów do branżowej szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca, logistyk-magazynier, pracownik obsługi hotelowej – wypełnione skierowanie na praktykę,
 • Wszystkie druki: CV (dane o uczniu), skierowanie na praktykę do branżowej szkoły I stopnia, dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zsw.powiatsuski.pl lub w sekretariacie szkoły.

§ 6

Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji, podając do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

§ 7

1. Do technikum można być przyjętym w zależności od ilości uzyskanych punktów jednak nie mniej niż:

35% możliwych do uzyskania w procedurze rekrutacyjnej, czyli – 70 pkt

45% możliwych do uzyskania w procedurze rekrutacyjnej, czyli – 90 pkt do Technikum Hotelarskiego                                                                                                                                                                         

2. Do branżowej szkoły I stopnia przyjęci będą wszyscy Ci uczniowie, którzy w procedurze rekrutacyjnej           uzyskali 20% możliwych punktów – czyli 40 pkt

§ 8

W każdym oddziale rezerwuje się po jednym miejscu dla uczniów, którzy z powodów losowych nie zdawali egzaminu ósmoklasisty bądź innych nieprzewidzianych zdarzeń.

§ 9

OBOWIĄZKOWE spotkanie uczniów przyjętych do szkoły i ich rodziców z wychowawcami klas, odbędzie się pod koniec sierpnia. Dokładny termin zostanie podany podczas ogłaszania wyników rekrutacji na tablicach informacyjnych,
a także na stronie internetowej szkoły.

§ 10

W terminie 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może złożyć wniosek o uzasadnienie decyzji.  Wniosek składa się do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej, która w terminie 3 dni sporządza uzasadnienie. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły, odwołanie od uzasadnienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej, w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

              Sucha Beskidzka, 21 maja 2020 r.           


Dyrektor Zespołu Szkół
im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

mgr Aneta Drobny