Ważne informacje dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Dyrektor Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej działając zgodnie z wytycznymi z GIS, MZ i MEN oraz CKE przekazuje informacje odnośnie sal, w których będą przeprowadzone tegoroczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

UWAGA ZMIANY SAL

egzamin pisemny

egzamin praktyczny

Zdający są zobligowani do podejścia do wyznaczonego wejścia o podanej godzinie, prosimy o przybycie 45 minut przed egzaminem.

W związku z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa zdającym,  komisjom nadzorującym oraz personelowi szkoły poniżej przedstawiamy plan szkoły, jak w tym wyjątkowym okresie należy wejść do szkoły.  Informujemy, że przy każdym wejściu będzie mierzona temperatura.

Ponadto Dyrektor Szkoły przypomina o obowiązku posiadania dowodów tożsamości, maseczki bądź przyłbicy, rękawiczek oraz własnych długopisów – TYLKO Z CZARNYM TUSZEM! (szkoła nie zapewnia żadnych przyborów).

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Zabrania się wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!

Zdający do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach. /szczegółowe informacje:

W części pisemnej

W części praktycznej

Zdający mają zakaz pożyczania materiałów od innych zdających.

Dyrektor Szkoły przypomina zdającym kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa:

  1. obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki
  2. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
  3. niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)
  4. zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.

W razie pytań bardzo prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą 33 874 27 71 bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zswsucha.pl