Włochy przyjmą uczniów Witosa na staże zawodowe w ramach programu Erasmus+

Nasz szkoła otrzymała pozytywną decyzję dot. wniosku o dofinansowanie wyjazdów 55 uczniów na praktyki zagraniczne  do Włoch, w ramach projektu pn „Nowe kierunki, nowe doświadczenia”, finansowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe nr umowy  2020-1-PL01-KA102-079189.

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego poprzez stworzenie możliwości rozwoju zawodowego 55 uczniów kształcących się w ZS w Suchej Beskidzkiej w 5 zawodach, w tym realizację 12-dniowych praktyk we współpracy z włoskimi przedsiębiorstwami.

Celami szczegółowymi, wspierającymi osiągnięcie celu głównego, będą:

1) Realizacja dwóch 12-dniowych okresów mobilności zawodowych dedykowanych dla dwóch 25- i 30-osobowych grup uczestników.

2) Rozwój umiejętności zawodowych 55 uczestników projektu, w tym 10 uczniów profilu Technik Żywności i Usług Gastronomicznych, 13 profilu Technik Hotelarstwa, 10 profilu Technik Organizacji Turystyki, 10 profilu Technik Fotografii i Multimediów oraz 12 profilu Technik Reklamy, zwiększając ich szanse na znalezienie pracy oraz pozwalając zwiększyć konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy.

3) Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych (podstawowych oraz przekrojowych) 55 uczniów, takich jak przedsiębiorczość, komunikacja, praca w zespole i inne kompetencje społeczne oraz świadomości znaczenia posiadanych i nabywanych kompetencji wśród uczniów, w tym tych z grup defaworyzowanych.

4) Rozwój kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej i językowej, potwierdzonych certyfikatem odbycia kursu językowego oraz mobilności zagranicznej, podczas której językiem roboczym będzie j. angielski.

5) Rozwój stosowanych metod certyfikacji i oceniania opartych na efektach kształcenia oraz narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji za granicą, a także potwierdzenie przebytego procesu rozwoju i zdobytych kompetencji 55 uczestników projektu, poprzez wykorzystanie wypracowanych metod certyfikacji i walidacji oraz wystawienie dokumentów takich jak Europass-Mobilność czy Wykazy Osiągnięć z elementami punktacji ECVET.

6) Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dla przynajmniej 37 uczniów z grupy defaworyzowanej, dla których będzie to prawdopodobnie jedyna okazja doświadczenia życia i pracy zagranicą.

7) Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Suchej Beskidzkiej poprzez praktyczne zaznajomienie się z dobrymi praktykami oraz ich adaptacja w sektorze kształcenia zawodowego.

8) Zaznajomienie się z procesem przygotowania i realizacji projektów międzynarodowych we współpracy z nowym partnerem włoskim i zagranicznymi przedsiębiorstwami.

Implementacja projektu na poszczególnych etapach jego realizacji pozwoli także na zaspokojenie istniejących potrzeb szkoły, poprzez wsparcie:

– rozwoju kadry szkoły (kierowniczej i pedagogicznej),

– stworzenie środowiska przyjaznego uczniom i oferującego im bogate możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

– transferu i adaptacji dobrych praktyk,

– rozwoju oferty edukacyjnej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań uczniów i rynku pracy,

– rozwoju współpracy z rynkiem pracy poza środowiskiem lokalnym, w tym pozyskanie nowych partnerów,

– rozwoju pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Głównymi działaniami w projekcie będą wyjazdy na praktyki dwóch 25-cio i 30-osobowych grup. Program przewiduje wyjazd i pracę we włoskich hotelach/restauracjach, także w działach zajmujących się marketingiem oraz reklamą, przez 12 dni – 10 dni roboczych po 8 godz. dziennie. Praktyki zagraniczne będą stanowić część obowiązkowych praktyk, zaliczanych w ramach realizowanej podstawy programowej – na ich podstawie wystawiona zostanie ocena cząstkowa z praktyk zawodowych. Szkoła będzie odpowiedzialna za walidację i uznanie osiągniętych efektów uczenia podczas praktyk zagranicznych. Opiekunowie grup wraz z mentorami i opiekunami praktyk z ramienia partnera włoskiego będą osobami odpowiedzialnymi za przygotowania certyfikatów, wykazów osiągnięć i innych dokumentów wchodzących w skład procesu certyfikacji i walidacji oraz będą oni czuwać nad bezpieczeństwem stażystów w podróży na praktyki i podczas pobytu na miejscu – w pracy i czasie wolnym.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona dla dwóch grup w  terminach:

1 termin luty 2021 dla kierunków kształcenia Technik hotelarstwa, Technik organizacji reklamy

2 termin czerwiec 2021  dla kierunków kształcenia Technik obsługi turystycznej , technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik fotografii i multimediów.