KONTYNUACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH W WITOSIE

WSPARCIE DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POWIECIE SUSKIM

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej w dniu 01 października 2020r. rozpoczął realizację drugiej edycji projektów pn. „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”, w ramach których powołano dwa Centra Kompetencji Zawodowych.

Centra Kompetencji Zawodowych powstały na bazie dwóch suskich zespołów szkół: Zespołu Szkół im. Wincentego  Witosa oraz Zespołu Szkół im. Walerego Goetla. Przewidywany czas realizacji projektów jest przewidziany  od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.                                

Łączna wartość projektów pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” wynosi 9 434 623,62 zł.                                   

Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem obu projektów jest kontynuacja modernizacji kształcenia zawodowego wdrażanej od kilku lat w szkołach prowadzonych przez powiat suski, która umożliwia uczniom nabycie konkretnych uprawnień, kwalifikacji zawodowych i kompetencji wymaganych przez pracodawców oraz umiejętności poruszania się na współczesnym rynku pracy w celu szybkiego znalezienia zatrudnienia. Projekt, mimo iż skupiony jest na kształceniu zawodowym, obejmie również uczniów liceów ogólnokształcących, którzy będą zainteresowani zdobywaniem umiejętności zawodowych. 

KREATYWNY UCZEŃ – PROFESJONALISTA W ZAWODZIE II

W ramach pierwszego z planowanych projektów tj. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II”  (którego łączna wartość wynosi 4 394 638,68 zł)  planuje się objęcie wsparciem ponad 400 uczniów kształcących się w obszarze turystyczno – gastronomicznym oraz administracyjno – usługowym. Główna grupą docelową stanowić będą  uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa, Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie i Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej B. a także kształcący się w innych zawodach oraz w liceach ogólnokształcących. Dla uczniów tych przewidziano zorganizowanie kursów kwalifikacyjnych oraz kursów doskonalących zawodowo tj.:

 • Kurs baristy
 • Kurs barmański
 • Kurs kelnerski
 • Kurs małej księgowości z ZUS
 • Kurs cukiernictwa
 • Kurs alternatywnych metod odżywiania
 • Kurs Adobe Photoshop
 • Kurs obsługi systemów automatycznej identyfikacji towarów
 • Kurs visual merchandisingu i projektowania witryn sklepowych
 • Kurs wizażu i makijażu
 • Kurs stylizacji paznokci
 • Kurs lonżowania
 • Kurs asystenta instruktora jeździectwa
 • Kurs asystenta hipoterapeuty
 • Kurs księgowości I stopnia
 • Kurs specjalista ds. kadr i płac
 • Kurs animatora czasu wolnego
 • Kurs pilota wycieczek
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Kurs prawa jazdy kat. B.

Drugą grupą docelową w projekcie jest grupa 25 nauczycieli z powyższych szkół, dla których przewidziano udział w dwóch dedykowanych kursach: kursie wykorzystania technologii RFID w logistyce i gospodarce towarowej oraz kursie z zakresu kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w oparciu o grę planszową „Wyprawa”.

W ramach projektu planuje się także poprawę bazy dydaktycznej szkół poprzez adaptację i doposażenie pracowni zawodowych.  W Zespole Szkół im. Wincentego Witosa zaplanowano: adaptację oraz doposażenie pracowni multimediów, fotografii i ciemni fotograficznej, doposażenie pracowni informatycznych, adaptację oraz doposażenie pracowni ekonomiczno-rachunkowej, doposażenie pracowni logistycznej, pracowni gastronomicznej, pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej oraz dwóch pracowni gastronomicznych, pracowni kelnerskiej /obsługi konsumenta, pracowni turystycznej adaptację pracowni turystycznych i geografii turystycznej, adaptację i doposażenie pracowni komunikacji w języku obcym. W Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie przewidziano doposażenie pracowni ekonomiczno-rachunkowej.

Łączna wartość środków przewidzianych na adaptacje oraz doposażenie pracowni wynosi 1 023 124,94 zł.

WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI UCZNIÓW NA RYNKU PRACY II

Drugi projekt realizowany przez Powiat Suski pn.„Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”  (którego łączna wartość wynosi  5 039 984,94 zł) jest  kontynuacją projektu realizowanego obecnie na bazie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej  w obszarach elektryczno-elektronicznym oraz mechanicznym i górniczo-hutniczym. Przewidziane jest objęcie wsparciem i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia ponad  300 uczniów z Zespołu Szkół im. Walerego  Goetla i Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja i Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie oraz Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie. W tym celu zorganizowane zostaną następujące kursy tj.:

 • Kurs programisty CNC
 • Kurs programowania C++
 • Kurs programowania sterowników mikroprocesorowych i robotów
 • Kurs na uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV
 • Kurs spawania MAG 135
 • Kurs spawania 111
 • Kurs spawania TIG
 • Kurs koparko-ładowarki
 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowej
 • Kurs projektowania 3D Autodesk Inventor
 • Kurs rysunku AUTOCAD
 • Kurs kwalifikacji wstępnej oraz prawa jazdy kat. C
 • Kurs lakiernictwa samochodowego
 • Kurs blacharstwa samochodowego
 • Kurs diagnozowania instalacji LPG
 • Kurs prawa jazdy kat. B
 • Kurs obsługi wózków jezdniowych

Z kolei dla 25 nauczycieli z Zespołu Szkół im. Walerego Goetla zaplanowano następujące kursy:  kurs czujniki i przetworniki sterowane mikrokontrolerem oraz kurs oparty o grę planszową „Wyprawa”.

Projekt zakłada również modernizację bazy dydaktycznej poprzez doposażenie następujących pracowni zawodowych: diagnostyki i naprawy urządzeń mechatronicznych, programowania urządzeń i systemów mechatronicznych ,mechatroniki pojazdów samochodowych, podstaw konstrukcji maszyn, podstaw motoryzacji, naprawy pojazdów samochodowych, obróbki maszynowej, obróbki ręcznej, ruchu drogowego.                                                                                                    

 Łączna wartość środków przewidzianych na adaptacje oraz doposażenie pracowni wynosi 1 088 278,00 zł.

Oba projekty zakładają kontynuację płatnych praktyk i staży zawodowych dla uczniów, dzięki którym poznają rzeczywiste warunki pracy w swoim zawodzie u wybranego przedsiębiorcy. Uczestnictwo w rzeczywistych warunkach pracy jakim są staże oraz praktyki zawodowe daje gwarancję, że kwalifikacje uczniów po ukończeniu szkoły będą lepiej dostosowane do rynku pracy.  Po ukończeniu praktyki zawodowej/stażu zawodowego oraz prawidłowym rozliczeniu, uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 2 300 złotych.

Kontynuowane będą zajęcia doradztwa zawodowego dla uczniów, służące pomocy w podejmowaniu właściwych wyborów co do ich dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wsparcie decyzji edukacyjno-zawodowych fachową poradą specjalisty przyczyni się do tego, aby uczniowie nie byli skazani na samodzielny wybór zawodu. Minimalna liczba godzin wsparcia dla jednej osoby będzie wynosiła 1 godzinę zegarową.

W obu projektach zaplanowano także wypłatę stypendiów dla uczniów najzdolniejszych w wysokości 600 zł miesięcznie wypłacane przez okres 10 miesięcy pokrywające się z rokiem szkolnym. W trakcie całego okresu pobierania stypendium uczeń będzie objęty opieką doradcy zawodowego.

Uczniowie będą mogli także uczestniczyć w ciekawych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.