Akredytacja Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje o wynikach konkursu wniosków o Akredytację w sektorze Edukacja dorosłych/Kształcenie i szkolenia zawodowe/Edukacja szkolna złożonych w ramach akcji 1. programu Erasmus+ w konkursie 2020 (Zaproszenie do składania wniosków o Akredytację – EAC/A02/2020).

Informujemy, że Państwa organizacji została przyznana Akredytacja Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jest to akredytacja Akredytacja indywidualna. Złożony wniosek uzyskał łącznie 89,5 pkt. na 100 możliwych.

OCENA WNIOSKU

I kryterium oceny (9 pkt. )

Wniosek o akredytację na 5 lat składa szkoła o  doświadczeniu w realizacji projektów unijny. Projekt jest zgodny z założeniami programu Erasmus i dotyczy sektora kształcenia i szkolenia zawodowego. Wnioskodawca ma doświadczenie realizacji projektów i zrealizował z powodzeniem 4 wnioski z tymi  samymi partnerami zagranicznymi z Grecji i Włoch. W ramach akredytacji wyjazdem szkoleniowym za granicę zostanie objętych 400 uczniów kształcących się na poziomie technikum i branżowej szkoły w 7 zawodach związanych z turystyką i 40 nauczycieli opiekunów oraz 20 os kadry na szkolenie krótkoterminowe. Zaplanowano coroczne wsparcie dla 80 uczniów oraz 8 nauczycieli, co w odniesieniu do obecnej liczby uczniów wynosi przeszło 8% wsparcie oraz przeszło 7% wsparcie dla nauczycieli. Wykazano, że projekt odpowiada potrzebom uczestników w dziedzinie szkolenia zawodowego, pogłębienia umiejętności językowych i kompetencji kluczowych przydatnych w rozwoju osobistym i zdobyciu zatrudnienia. Typ , liczba i czas trwania mobilności są odpowiednie, realistyczne.

W opisie działań i potrzeb instytucji wnioskującej zabrakło informacji o kompetencjach zawodowych nauczycieli oraz ich technicznym wykształceniu. Wnioskodawca wykazał umiejętność skutecznej współpracy z  zagranicznymi partnerami, opisując korzyści jakie wyniosły ze szkolenia zagranicznego uczniowie i kadra.  W załączonej strategii rozwoju jednostki wykazano starania o podniesienie jakości kształcenia zawodowego i szkolenia kadry oraz szeroko opisano założenia planowanego poszerzenia europejskiego wymiaru szkoły. Wnioskodawca podkreślił, że udział w projekcie szkoły i jej kadry przyczyni się do uzyskania nowych doświadczeń, poszerzy zakres świadomości i możliwości do tworzenia lepszych warunków do kształcenia i rozwoju uczniów.

II kryterium oceny (36 pkt.)

Wnioskodawca zaplanował 10 celów, które zamierza zrealizować w ramach  5 letniej akredytacji. Wynikają one z programu Strategicznego Rozwoju Szkoły i zawartym w nim  założeniach do umiędzynarodowienia szkoły. Cele te szeroko opisał i uzasadnił, że są  powiązane z potrzebami instytucji i uczestników projektu. Zaproponowane działania są odpowiednie do osiągnięcia przyjętych celów, którymi są, m.in. rozszerzenie oferty szkolenia o 5 nowych partnerów z Grecji oraz 5 nowych partnerów z Włoch do zapewnienia praktyk zawodowych uczniom szkoły w 7 zawodach oraz wypracowanie 1 zunifikowanej metody oceniania rozwoju zawodowego, językowego i społecznego uczestników staży oraz 2 rodzajów certyfikatów potwierdzających przebyty proces kształcenia zawodowego za granicą. Wskazuje on na wielką staranność w realizacji mobilności oraz dbałość by wzrost kompetencji uczniów był oceniany w oparciu o uznane międzynarodowe standardy. Cel 10. „Stworzenie przestrzeni do rozwoju zawodowego nauczycieli, świadczy o metodycznym podejściu Wnioskodawcy do zarządzania kompetencjami nauczycieli. Zdobycie dodatkowych kompetencji będzie ważnym krokiem w rozwoju indywidualnym nauczycieli i wiązać się będzie z wymogami stawianymi nauczycielom w ich awansie zawodowym.

Potencjał kadrowy instytucji wnioskującej umożliwi poprawną realizację planowanych działań.

Przedstawiono założenia do osiągnięcia rezultatów przyjętych celów i opisano jak będzie monitorowany postęp w osiągnięciu spodziewanych rezultatów przez zespół projektowy, który na bieżąco będzie analizował postępowanie prac  nad realizacją celów. W wyznaczonych celach wnioskodawca zapewnia, że w kwalifikacji do mobilności będzie promowany w 50% udział uczniów z mniejszymi szansami i o trudnych sytuacjach życiowych oraz planuje stworzenie przestrzeni do rozwoju zawodowego dla 20 członków kadry wybranych specjalnościach na wyjazdy szkoleniowe zagraniczne. W przypadku naboru nauczycieli, jako kryterium decydujące o skierowaniu na mobilność, przyjęto jedynie ocenę motywacji nauczyciela i pomysł na dalsze wykorzystanie zdobytej podczas mobilności wiedzy.

III kryterium oceny (19 pkt.)

Wnioskodawca wykazał w planowanych działaniach związanych z mobilnością przestrzeganie podstawowych zasad programu Erasmus.  Przedstawiono wspólnie wypracowane założenia do planu  od rozpoznania potrzeb uczniów i szkoły, po konsultacjach z rodzicami i akceptacji organu prowadzącego.  Proponowana liczba uczestników mobilności jest niska, mniej niż 10% całkowitej liczby uczniów, będzie objętych wsparciem. Nie można zatem mówić, że wsparcie będzie proporcjonalne do wielkości i doświadczenia organizacji wnioskodawcy,  bardziej korzystnym, z punktu widzenia realizacji Planu Erasmusa byłoby zwiększenie procentowego udziału uczniów w mobilnościach, do 20-30%. Regulamin rekrutacji zostanie rozszerzony o dodatkowe kryterium mniejszych szans oraz uwzględnienie sytuacji życiowej. Zaplanowano, że przygotowanie uczestników do mobilności odbywać się będzie w wersji elektronicznej, zgodnie ze zdalną wersją edukacji przez platformy e-learningowe, Zoom, Team, jak również cała komunikacja w partnerstwie. Wykazano spodziewane rezultaty w przedziale czasowym oraz zapewniono opiekunów i mentorów w miejscu praktyk. Postęp przyrostu wiedzy będzie monitorowany przez analizę raportów, ankiet, dzienniczków praktyk oraz sprawozdań z pobytu z szerokim wykorzystaniem nośników  i platform internetowych. Wnioskodawca zapewnia o wykorzystaniu systemu ECVET w ocenie i uznaniu efektów uczenia się beneficjentów, odniósł się do wydania certyfikatów potwierdzających odbycie stażu zagranicznego i wpływu na oceny szkolne. Zapewniono o oszczędności materiałowej przez działania drogą elektroniczną,  przejazd na staże zagraniczne, zaplanowano autobusem jako najbardziej przyjazny środowisku środek transportu. Opisano aktywne uczestnictwo szkoły w wymianie międzynarodowych dobrych praktyk. Wnioskodawca planuje upowszechnianie projektu i jego rezultatów, zakładając duży udział i zaangażowanie uczestników projektu poprzez dokumentowania pobytu i dzielenie się zdobyta wiedzą z innymi uczniami i promocją szkoły w środowisku. Zakłada się upowszechnianie projektu w mediach miejscowych, portalach internetowych, na spotkaniach z rodzicami, pracodawcami i innymi szkołami w regionie.

IV kryterium oceny (25.5 pkt.)

Dla  nadzoru działań projektowych w ramach akredytacji powołano zespół projektowy i szczegółowo przedstawiono zadania wyznaczone dla uzyskania najwyższych standardów mobilności. Do zadań zespołu będzie należało monitorowanie bieżące i analizowanie mobilności i przygotowanie wytycznych i rekomendacji do dalszej pracy. Dla realizacji standardów Planu Erasmusa powołano 6 osobowy zespół projektowy z przydziałem imiennym do realizacji założeń wniosku. Członkowie to osoby o dużym doświadczeniu w dotychczasowym prowadzeniu projektów i zaangażowani w umiędzynarodowienie szkoły. Do działań projektowych włączonych będzie 14 osób z kadry, która zapewni odpowiednią jakość działań i pozwoli na ewentualną wymienialność funkcji, aby zapewnić kontynuację zaplanowanych działań. Zaplanowano, że zespół projektowy będzie na bieżąco monitorował i analizował postęp realizacji  założeń programu mobilności, mierzył i oceniał rozwój kompetencji uczniów poprzez  zastosowane działania ewaluacyjne jak obserwacje, weryfikacje dokumentacji stażowej oraz stopnia przyrostu kompetencji zawodowej uczestników. Beneficjentom zapewniono opiekę merytoryczną i językową przez nauczycieli opiekunów oraz mentorów w miejscu praktyk. Nie sprecyzowano wymagań odnośnie partnerów i podziału kompetencji w partnerstwie, nie podano bliższych szczegółów dotyczących wymagań od osób wspierających staże w instytucjach, w których prowadzony będzie praktyczny komponent mobilności. Zaplanowano praktyczne wykorzystanie doświadczeń z planowanych mobilności, miedzy innymi poprzez warsztaty, lekcje pokazowe, na których uczestnicy mobilności będą dzielić się wrażeniami.

Niestety brak jest informacji, czy Wnioskodawca zamierza włączyć nabyte w wyniku mobilności zagranicznych umiejętności w codzienny proces dydaktyczny. Wnioskodawca nie przewidział w ramach działań  upowszechniających akcji promocyjnej wśród organizacji z otoczenia zewnętrznego, np. przedsiębiorców.

Ogólny komentarz dla wnioskodawcy

Wniosek o akredytację jest zgodny z założeniami programu Erasmus dotyczy sektora kształcenia i szkolenia zawodowego i jest zgodny z priorytetami Planu Erasmusa. Wnioskodawca w przekonywujący i  wyczerpujący sposób opisał założenia, które zamierza realizować w czasie 5 letniej akredytacji. Zaplanowane cele są bardzo rozbudowane, ale uzasadniają dobrze potrzeby szkoły w zakresie umiędzynarodowienia i zapewnienia podwyższenia kształcenia zawodowego i mentalnego uczniów i kadry. Wykazano, że udział w projekcie szkoły i jej kadry przyczyni się do uzyskania nowych doświadczeń, poszerzy zakres świadomości i możliwości do tworzenia lepszych warunków do kształcenia i rozwoju uczniów. W opisie planu Erasmusa jednak za mało wykazano wdrażania działań promujących ochronę środowiska wśród uczestników, słabo też opisano zaplanowane wsparcie logistyczne i praktyczne językowe oraz kulturowe. Nie sprecyzowano wymagań odnośnie partnerów i podziału kompetencji w partnerstwie .

Wnioskodawca powinien jednoznacznie opisać grupy docelowe mobilności. We wniosku znajduje się wyłącznie informacja dotycząca liczby uczniów zaplanowanych w poszczególnych latach do udziału w mobilnościach. Zabrakło szczegółów dotyczących informacji dotyczących liczby uczniów w poszczególnych zawodach, lub jasnej strategii, która określiłaby jakie grupy uczniów powinny skorzystać z mobilności tak, by spełnić oczekiwania otoczenia zewnętrznego szkoły w zakresie kompetencji przyszłych pracowników. Wszak, projekty będą realizowane w długiej perspektywie czasowej i muszą one uwzględniać zmiany zachodzące na rynku pracy.

Po drugie Wnioskodawca powinien jednoznacznie opisać drugą grupę docelową, tzn. nauczycieli. Czy zamierza poszerzyć ofertę działań dla osób, które już skorzystały ze wsparcia w ramach Programu, czy też planowane działania skierowane zostaną np. do nowych nauczycieli, którzy rozpoczną pracę w instytucji wnioskującej.  

Komentarz dot. Celów Planu Erasmusa

Dla realizacji standardów Planu Erasmusa powołano zespół projektowy z przydziałem imiennym do realizacji założeń wniosku. Członkowie to osoby o dużym doświadczeniu w dotychczasowym prowadzeniu projektów i zaangażowani w umiędzynarodowienie szkoły. Regulamin rekrutacji zostanie rozszerzony o dodatkowe kryterium mniejszych szans oraz uwzględnienie sytuacji życiowej. Zaplanowano, że przygotowanie uczestników do mobilności odbywać się będzie w wersji elektronicznej, zgodnie ze zdalną wersją edukacji przez platformy e-learningowe, Zoom, Team, jak również cała komunikacja w partnerstwie. Zapewniono o oszczędności materiałowej przez działania drogą elektroniczną,  przejazd na staże zagraniczne, zaplanowano autobusem jako najbardziej przyjazny środowisku środek transportu. Opisano aktywne uczestnictwo szkoły w wymianie międzynarodowych dobrych praktyk. W opisie planu Erasmusa jednak za mało wykazano wdrażania działań promujących ochronę środowiska wśród uczestników, słabo też opisano zaplanowane wsparcie logistyczne i praktyczne językowe oraz kulturowe.