WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY ZAWODOWE W CZERWCU/LIPCU 2021

Zdający do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym w sesji czerwiec/lipiec 2021 r. (Formuła 2019)

W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

W CZĘŚCI PISMENEJ

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
w sesji czerwiec/lipiec 2021 r. (FORMUŁA 2017)

W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

W CZĘŚCI PISEMNEJ

Zdający mają zakaz pożyczania materiałów od innych zdających.

Przypominamy zdającym kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa:

1. obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki

2.zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi

3.niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)

4.zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.