Zapraszamy do zamieszkania w Internacie przy ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.

  Zasady Rekrutacji do Internatu ZS im. W. Witosa
  w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2022/2023

 1. O przyjęciu do Internatu może ubiegać się każdy uczeń kształcący się poza miejscem stałego zamieszkanie, w szkole na terenie powiatu suskiego.
 2. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są uczniowie ZS im. W. Witosa
  w Suchej Beskidzkiej. W miarę wolnych miejsc przyjmowani są uczniowie z innych szkół znajdujących się na terenie powiatu suskiego. W przypadku większej liczby  zgłoszeń osób  do zamieszkania w internacie, o kolejności  ich przyjęcia decyduje kryterium dochodowe, a następnie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły,
  w której się uczą oraz możliwości dojazdowe.
 3. Pierwszeństwo do zamieszkania w internacie mają osoby mieszkające w internacie
  w poprzednim roku szkolnym pod warunkiem, że nie było zastrzeżeń do ich zachowania tzn. osoby te  przestrzegały regulamin internatu.
 4. Wychowanek, który został dyscyplinarnie usunięty z internatu, może ubiegać się
  o przyjęcie do internatu w następnym roku szkolnym. O przyjęciu decyduje Kierownik internatu w porozumieniu z Radą Wychowawczą Internatu, po pozytywnej opinii  Dyrektora Szkoły oraz w miarę wolnych miejsc w internacie.
 5. Podanie/kwestionariusz osobowy rodzice/opiekunowie wychowanków niepełnoletnich lub pełnoletni wychowankowie w porozumieniu z rodzicami/opiekunami składają osobiście w sekretariacie ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, u Kierownika Internatu (I piętro, pokój 120), w pokoju wychowawców Internatu (I piętro, pokój 119)  lub mailowo (wydrukowany, wypełniony i własnoręcznie podpisany skan) na adres: internat@zswsucha.pl lub sekretariat@zswsucha.pl od 25 kwietnia do 25 sierpnia.
 6. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
 7. Przed złożeniem podania o przyznanie miejsca w internacie uczeń oraz jego rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem internatu (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://zswsucha.pl  w zakładce „internat” oraz w internacie u Kierownika i wychowawców). Złożenie podania
  o przyznanie miejsca w internacie jest równoznaczne z zapoznaniem się
  i zaakceptowaniem regulaminu internatu.
 8. Uczniowie ubiegający się o miejsce w internacie nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych i społecznych do zamieszkania w placówce. Rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować Kierownika internatu lub wychowawców
  o ewentualnych problemach zdrowotnych lub wychowawczych dziecka.
 9. Uczeń przyjęty do internatu, który z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Kierownika internatu lub wychowawców.