Deklaracje

HARMONOGRAM I ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO 2022

Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego w 2022

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych:

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022

Terminy dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub po raz kolejny

DEKLARACJE MATURALNE 2022

Zmiany w zasadach przystępowania do egzaminu maturalnego w 2022 r.
1. W 2022 r. zniesiony został obowiązek przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.
2. W 2022 r. część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla tych osób, które:
a) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu lub przedmiotów, lub
b) są obowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania
postanowień umowy międzynarodowej (dotyczy Título de Bachiller).
3. W 2022 r. każdy zdający ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego
na poziomie rozszerzonym

Jeżeli w 2022 r. przystępujesz do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, musisz przystąpić do części pisemnej egzaminu z:
a) języka polskiego na poziomie podstawowym
b) matematyki na poziomie podstawowym
c) języka obcego na poziomie podstawowym (możesz wybrać jeden spośród następujących języków: angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
d) wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Link do deklaracji:

DEKLARACJA

e-deklaracja

Bardzo proszę o wydrukowanie stron od 1 do 5 – obustronnie, wypełnienie komputerowe i złożenie przez wychowawców do 30 września do sekretariatu uczniowskiego. 

Informujemy, że Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zostało zlikwidowane, dlatego też absolwenci proszeni są o kontakt z OKE w Krakowie.

Informujemy, że Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zostało zlikwidowane, dlatego też absolwenci proszeni są o kontakt z OKE w Krakowie.