TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w firmach zajmujących się organizacją, koordynacją i obsługą ruchu turystycznego oraz podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu.

Przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia

Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych