UWAGA! Zmiany w regulaminie internatu!

Na podstawie zarządzenia nr 51/2022 Dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej z dnia 15.09.2022 w sprawie zmiany warunków korzystania z internatu w Zespole Szkół W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz.1578) wprowadza się:

§1 Postanowienia ogólne

1. Internat Zespołu szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej jest integralną częścią szkoły, koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół ponad podstawowych z powiatu suskiego. Zasady współpracy ze szkołami innymi niż Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej  określa odrębny dokument (załącznik nr 5).
W internacie mogą być zakwaterowani cudzoziemcy. (Rozporządzenie MEN z dn. 23.08.2017r. w sprawie kształcenia osób nie będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych szkół)

§5 Organizacja Internat

1.  Internat dysponuje 78 miejscami dla wychowanków.

Internat jest czynny  od niedzieli (lub dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć w szkole po przerwie)  – od godziny 18:00, do piątku (lub dnia poprzedzającego przerwę od zajęć szkolnych) – do godziny 17:00 z wyjątkiem dni wolnych od zajęć w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej. Przyjazd do Internatu możliwy jest do godziny 22:00.

Nie ma możliwości przebywania w Internacie w czasie, kiedy Internat nie pracuje.

§7 Prawa i obowiązki wychowanków

7. Wychowanek ma prawo do:

Korzystania z pomocy wychowawcy (przy zachowaniu pełnej tajemnicy) 
w rozwiązywaniu kłopotów osobistych, rodzinnych, materialnych, zdrowotnych oraz w sprawach dotyczących nauki i pobytu w internacie. W razie potrzeby wychowanek ma możliwość skorzystania z porady pielęgniarki i psychologa z Zespołu Szkół im. W Witosa w Suchej Beskidzkiej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.