Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zswsucha.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka

Data publikacji strony internetowej:  2018-09-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-25 Deklaracje sporządzono na podstawie analizy własnej jednostki.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi   na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • odnośniki otwierają się częściowo w nowych oknach,
 • dokumenty w formacie pdf nie są dokumentami edytowalnymi,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB,
 • zmiana rozmiaru tekstu,
 • podświetlanie linków,
 • na stronie szkoły można używać standardowych skrótów klawiaturowych,
 • strona posiada przyjazną szatę graficzną, bez elementów animacji, bądź kontrastowych kolorów,
 • istnieje możliwość odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. po wcześniejszym uzgodnieniu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Aneta Drobny

e-mail: sekretariat@zswsucha.pl 
Telefon: 33 874-27-71

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli

Szkoła składa się z trzech budynków ( szkoła, internat, budynek gospodarczy), do każdego z nich prowadzą osobne wejścia.  Wejście główne szkoły, internatu i budynku gospodarczego znajduje się od ulicy Spółdzielców, prowadzą do nich schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy

Korytarze jak i klatki schodowe posiadają ograniczenia. Dodatkowo wszystkie schody (pierwszy i ostatni stopień) oznaczone są żółto-czarną taśmą ostrzegawczą. Z uwagi na rok budowy oraz fakt, iż budynek posiada 2 kondygnacje (z parterem) nie ma zainstalowanych wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Budynki nie posiadają pochylni, platform, nie posiadają również systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek szkoły nie posiada miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Obowiązek informacyjny RODO

dotyczący danych osobowych osób ubiegających się o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub zgłaszających brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, a także osób ubiegających się o zapewnienie dostępności cyfrowej.

cały dokument – tutaj