Szkolne prawo

STATUT SZKOŁY

Statut Szkoły – nowelizacja – Rada Pedagogiczna 28.IX.2018

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY Z.S.WITOS 18-19

 

Szkolne procedury

1 Procedura monitorowania podstawy programowej -Szkoła Branżowa  
2 Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji
3 Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych
4 Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego
5 Procedura zwalniania ucznia z zajęć z religii
6 Szkolne procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych  

Szkolne regulaminy

1 Regulamin  wycieczek szkolnych
Karta wycieczki i dokumentacja wycieczek szkolnych

2 Regulamin korzystania z szkolnych szafek w ZS im. W. Witosa
3 Regulamin przyznawania i organizacji zastępstw doraźnych


Media