Wzory dokumentów

Procedury i wzory podań do pobrania


 1. Podanie do Dyrektora Szkoły   
 2. Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
 3. Decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
 4. Oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na lekcję religii  rodzica/opiekuna ucznia    ucznia pełnoletniego
 5. Podanie o duplikat legitymacji uczniowskiej
 6. Podanie o duplikat świadectwa
 7. Podanie o zmianę danych osobowych
 8. Upoważnienie do odbioru dokumentów   
 9. Upoważnienie do wydanie duplikatu legitymacji szkolnej   
 10. Upoważnienie do odbioru świadectwa dojrzałości oraz innych czynności związanych z egzaminem maturalnym   
 11. Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym