Wzory dokumentów

Procedury i wzory podań do pobrania


  1. Podanie do Dyrektora Szkoły   
  2. Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
  3. Decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
  4. Oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na lekcję religii  rodzica/opiekuna ucznia    ucznia pełnoletniego
  5. Podanie o duplikat legitymacji uczniowskiej
  6. Podanie o duplikat świadectwa
  7. Podanie o zmianę danych osobowych
  8. Upoważnienie do odbioru dokumentów   
  9. Upoważnienie do wydanie duplikatu legitymacji szkolnej   
  10. Upoważnienie wydanie duplikatu: świadectwa/dyplomu