Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (U) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady (U) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwu kanały umożliwiające dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa (tzw. zgłoszeń wewnętrznych)

 Zgłoszenia naruszenia można dokonać za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:

 1. dedykowanej skrzynki mailowej sygnalisci@szkoleniaprawnicze.com.pl, obsługiwanej przez Koordynatora ds. zgłoszeń, poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia ;
 2. za pomocą dedykowanego kanału informatycznego za pośrednictwem części strony internetowej LINK https://zgloszenia.exlegeiod.pl/ poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia;
 3. za pomocą infolinii pod nr tel.: 785 842 142.

Tutaj może Pan/Pan pobrać formularz zgłoszenia naruszenia link https://zgloszenia.exlegeiod.pl/ Prosimy, aby przy dokonywaniu zgłoszenia korzystać z tego dedykowanego formularza.

W naszym podmiocie obowiązuje Procedura dotycząca przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami, która jest dostępna w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, iż zgłoszenia naruszeń prawa, mogą dotyczyć następujących sfer:

 1. zamówienia publiczne,
 2. usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 3. bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami,
 4. bezpieczeństwo transportu,
 5. ochrona środowiska,
 6. ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
 7. bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt,
 8. zdrowie publiczne,
 9. ochrona konsumentów,
 10. ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
 11. naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych,
 12. naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych.

Do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych są uprawnione podmioty/osoby, które zostały wskazane szczegółowo w naszej Procedurze, w szczególności są to:

 • nasi pracownicy, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
 • osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie z nami umowy;
 • osoby świadczące na naszą rzecz pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • nasi stażyści,
 • nasi wolontariusze.

PAMIĘTAJ !!!

Będziesz podlegać ochronie przewidzianej dla sygnalisty, jeżeli posiadasz uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem zastosowania naszej Procedury i/lub przepisów prawa (sfery wskazano powyżej) – (tzw. zgłoszenie w dobrej wierze).
Nie zgłaszaj naruszenia w opisanym wyżej trybie – jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w Twoje prawa lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w Twoim indywidualnym interesie. Zgłoszenia, o których tutaj mowa mają działać w szerszym celu, niż Twój indywidualny interes.