FORMULARZE/DOKUMENTY DO POBRANIA


1. Materiały dla nauczycieli.

 1. Zgoda na godziny ponadwymiarowe w wymiarze większym niż 1/4 etatu
 2. Karta monitorowania nauczania indywidualnego     
 3. Lista uczniów do dziennika                                   
 4. Procedura monitorowania podstawy programowej   
 5. Zestawienie semestralne (krzyżówka)                     
 6. Karta oceny (dodatek motywacyjny) NOWA
 7. Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej
 8. Zgoda na korzystanie z prywatnego sprzętu IT   
 9. Regulamin pracy zdalnej
 10. Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy Zdalnej
 11. Karta monitorowania nauczanie zdalne
 12. Tabela z treściami z doradztwa zawodowego   
 13. Dla stażystów i opiekunów stażu 
 14. Szablon rozkładu materiału  
 15. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
 16. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.
 17. Wniosek o dokształcanie
 18. Arkusz obserwacji według nowego rozporządzenia
 19. Podanie o dofinansowanie z Rady Rodziców
 20. Wniosek o zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej
 21. Tabela konkury, olimpiady uczniów

2. Szkolenia branżowe

 1. Skierowanie na szkolenie branżowe
 2. Wniosek nauczyciela do dyrektora o skierowanie na szkolenie branżowe
 3. Zaświadczenie o odbytym szkoleniu branżowym dokumentowanie szkolenia
3. Wprowadzanie do użytku szkolnego programów nauczania.

Na stronie www.koweziu.edu.pl są przygotowane gotowe programy nauczania dla wybranych zawodów. Proszę o ich uwzględnienie w swoich opracowaniach. Pliki posiadają hasło, które dostępne jest w pokoju nauczycielskim.

 1. Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego   
 2. Wniosek o dopuszczenie programu nauczania
 3. Decyzja Dyr. w sprawie dopuszczenia programu nauczania   
 4. Arkusz diagnostyczny do oceny programu nauczania