Formularze/dokumenty do pobrania

1. Wprowadzanie do użytku szkolnego programów nauczania. Na stronie www.koweziu.edu.pl są przygotowane gotowe programy nauczania dla wybranych zawodów. Proszę o ich uwzględnienie w swoich opracowaniach. Pliki posiadają hasło, które dostępne jest w pokoju nauczycielskim.


2. Formularze dla nauczycieli wychowawców.
  • Zgoda na godziny ponadwymiarowe w wymiarze większym niż 1/4 etatu
  • Karta monitorowania nauczania indywidualnego     
  • Lista uczniów do dziennika                                     
  • Procedura monitorowania podstawy programowej   
  • Zestawienie semestralne (krzyżówka)                     Znalezione obrazy dla zapytania exel
  • Karta oceny – dodatek motywacyjny                       
  • Karta oceny – dodatek motywacyjny                  

3. Materiały do pobrania przez nauczycieli

1. Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej

2. Zgoda na korzystanie z prywatnego sprzętu IT   

3. REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

4. Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy Zdalnej

5. KARTA MONITOROWANIA NAUCZANIE ZDALNE

6. Tabela z treściami z doradztwa zawodowego   

7. Dla stażystów i opiekunów stażu 

8. Szablon rozkładu materiału  

9. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

10. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

4. SZKOLENIA BRANŻOWE