REGULAMIN

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W.WITOSA
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Zadania biblioteki

 1. Biblioteka jest pracownią ogólnoszkolną i służy zabezpieczeniu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. Ze zbiorów biblioteki szkolnej i czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły.
 2. Jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli, służy pomocą i poradą w poszukiwaniu potrzebnych materiałów
 3. Realizuje program przysposobienia czytelniczo-informacyjnego współpracując z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
 4. Współpracuje z bibliotekami:
  • biblioteką pedagogiczną,
  • bibliotekami szkół ponadgimnazjalnych,
  • biblioteką miejską,

Organizacja biblioteki

 1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły. Zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych,zgodnie z organizacją roku szkolnego. Jeśli w bibliotece będzie przeprowadzane skontrum, okres udostępniania księgozbioru zostanie odpowiednio skrócony.
 3. Czas otwarcia biblioteki ustalany jest corocznie w porozumieniu z dyrektorrem szkoły.
 4. Organizacja biblioteki szkolnej:
  • księgozbiór zgromadzony jest w jednym pomieszczeniu i uporządkowany numerycznie,
  • biblioteka posiada czytelnię i księgozbiór podręczny,
  • czytelnia wyposażona jest dodatkowo w sprzęt audiowizualny i komputery

Obowiązki nauczyciela – bibliotekarz

 1. Nauczyciel – bibliotekarz odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów.
 2. Na podstawie statystyki informuje wychowawców o poziomie i stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach.
 3. Sporządza plan pracy.
 4. Prowadzi statystykę biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, prenumeratę czasopism.

Prawa i obowiązki czytelnika

 1. Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki.
 2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki stanowiące wspólne dobro.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres miesiąca.
 4. Jeśli czytelnik nie przeczyta książki w oznaczonym terminie, może za zgodą nauczyciela – bibliotekarza uzyskać prolongatę na dalszy okres.
 5. W wypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany odkupić dane wydawnictwo lub dostarczyć inne, przydatną nową książkę wskazaną przez pracownika biblioteki.
 6. Zbiory znajdujące się w czytelni (słowniki, encyklopedie, taśmy wideo i inne) nie są wypożyczane do domu.
 7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły przechodzący w stan pozasłużbowy w tutejszej szkole, powinni do końca danego roku szkolnego rozliczyć się z biblioteką i uzyskać pisemne potwierdzenie.
 8. Uczniowie wyróżniający się w czytelnictwie i biorący udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę mogą na zakończenie roku szkolnego otrzymać nagrody.