KONKURS PLASTYCZNY „GINĄCE ZAWODY”

Regulamin konkursu:

1. Uczestnicy z klas I-III wykonują indywidualnie pracę plastyczną, której tematem jest ginący zawód.

2. Praca  plastyczna  może  być  wykonana  w  dowolnej technice w formacie A4 lub A3.

3. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

4. Ocenie będą podlegały:

a)zgodność z tematem,

b)pomysłowość i oryginalność,

c) ogólne wrażenie artystyczne, estetyka pracy.

5. Termin składania prac: 11 czerwca 2021 r.

6. Prace należy dostarczyć do nauczycieli: Pani Beaty Szafraniec lub Pani Danuty Stanaszek.

7. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje Komisja Konkursowa.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Szkoły.

9. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane.

10. Przekazanie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursu.

Organizatorzy konkursu:

Zespół ds. doradztwa zawodowego