Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji uroczystości szkolnych

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne w sprawie organizacji studniówek. Dotyczą one uroczystości organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. 

Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników uroczystości studniówkowych (uczniów, nauczycieli, rodziców, osób towarzyszących). Wskazują one na konieczność przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zaleceń i wytycznych wynikających ze stanu epidemii. W wytycznych zostały zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym, w tym m.in. dla podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dostępne tutaj.

Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dotyczace-organizacji-uroczystosci-szkolnych-studniowki.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka.